Služby

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ, zejména § 4 a § 14. Jsou to zejména:

 1. Výpůjční služby:
  • Prezenční půjčování – služba knihovny spočívající v půjčování knihovních jednotek pouze v prostorách knihovny;
  • Absenční půjčování – služba knihovny spočívající v půjčování knihovních jednotek mimo budovu knihovny;
 2. Meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR:
  • Meziknihovní výpůjčka – výpůjčka dokumentu nebo jeho kopie jiné knihovně realizovaná v souladu se závaznými pravidly platnými v mezinárodní i vnitrostátní meziknihovní výpůjční službě a v příslušné instituci;
  • Reprografické služby – druh doplňkových informačních služeb, kterými se pořizují uživatelům kopie či rozmnoženiny dokumentů, popř. jejich částí;
 3. Informační služby:
  • Poradenská služba – informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny;
  • Bibliograficko-informační služba – informace bibliografického a faktografického charakteru;
  • Lokačně-informační služba – zjišťování a informace o dostupnosti fondů;
  • Přístup do bází dat i lokálních na síti;
  • Přístup na Internet;
 4. Propagační služby:
  • Pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání;
  • Vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně, katalozích a o knihovním fondu apod.;
  • www stránky knihovny;
  • pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele.

 

Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 1 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2. písm. a) až c) KZ, resp. odst. 3 a 4 tamtéž.

Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem služeb a poplatků Místní knihovny Zubří, který je přílohou č. 1 KŘ.